Arquivo do blog

GALERÍA ARTE CRISTIÁ DA IDADE MEDIA

ESCULTURA GÓTICA

As esculturas góticas …

  • … vanse liberando do marco arquitectónico e humanízanse. É unha escultura máis naturalista e expresiva, perde frontalidade e rixidez. O exemplo mías claro témolo no sorriso do profeta Daniel no Pórtico da Gloria da catedral de Santiago.

  • … seguen a facerse co mesmo material  do Románico: pedra e madeira.

  • … localízanse nas portadas ou fachadas dos templos, e nas columnas, pero vanse liberando e tendo máis volume ( “sáense” dos elementos arquitextónicos e collen aire )

  • … os temas seguen a ser  relixiosos, ainda que collen importancia os temas funerarios ( escultura en sepulcros )

escultura gotico

ESCULTURA ROMÁNICA

As esculturas están pensadas para decorar os edificios relixiosos achegando as crenzas cristiás ás xentes.Tiñan, xá que logo, unha función educativa ( Pensa que a inmensa maioria da poboación non sabía ler )

Isto vai facer que…

 

  • … estea adaptada á arquitectura, o que fará á súa vez que sexan figuras esquemáticas, ríxidas, simétricas, frontais, inexpresivas …

 

  • … o material sexa a pedra ( A madeira será para as escultura exentas, que tamén as hai: A Virxe vo Neno e Xesús Crucificado )

 

  • … a súa localización sexan as portadas ou fachadas dos templos, e os capiteis das columnas.

 

  • os temas sexan relixiosos: sóese decir que a escultura dos templos románicos son os “Evanxeos en pedra” xa que representan personaxes ( Xesucristo, apóstolos, a Virxe … ) e esceas da Biblia.

escultura do romanico