Arquivo do blog

GALERÍA ARTE CRISTIÁ DA IDADE MEDIA

PINTURA GÓTICA

 • Soporte:

  • Os muros van desaparecendo e son substituídos polas vidrieras policromadas ( de cores ).

  • Xorde a pintura sobre lenzo e táboa.

 • Técnica do óleo: As cores disólvense en aceites, tardando máis en secar polo que se poden levar a cabo retoques, pintar con máis calma, obter efectos variados … Esta técnica revoluciona a pintura.

 • Temas: sen deixar de representarse temas relixiosos, toman maior importancia os temas profanos, urbanos e burgueses.

 • Caracteristicas xerais similares á escultura: Gáñase en naturalidade e expresividade. Búscase a perspectiva e profundidade.

 • Por outra parte, os autores das obras son recoñecidos como artistas: os flamencos Van Eyck e Van der Weiden, o italiano Giotto ou o holandés O Bosco.

pintura gotico

ESCULTURA GÓTICA

As esculturas góticas …

 • … vanse liberando do marco arquitectónico e humanízanse. É unha escultura máis naturalista e expresiva, perde frontalidade e rixidez. O exemplo mías claro témolo no sorriso do profeta Daniel no Pórtico da Gloria da catedral de Santiago.

 • … seguen a facerse co mesmo material  do Románico: pedra e madeira.

 • … localízanse nas portadas ou fachadas dos templos, e nas columnas, pero vanse liberando e tendo máis volume ( “sáense” dos elementos arquitextónicos e collen aire )

 • … os temas seguen a ser  relixiosos, ainda que collen importancia os temas funerarios ( escultura en sepulcros )

escultura gotico

ARQUITECTURA GÓTICA

O rexurdir das cidades e o ascenso dun novo grupo social cada vez máis poderoso – a burguesía – ten a súa manifestación nas catedrais e edificios civís ( sobre todo os pazos ), así como por temas profanos ( non relixiosos ). Por outra parte, se no Románico se tiña e transmitía a idea dun Deus xusticieiro e todopoderoso frente ao pecado, no Gótico vaise dar unha imaxe dun Deus máis humano e misericordioso. Así, vai ser unha arte máis naturalista e realista.

Na arquitectura gótica destaca por riba de todo a ansia de elevar os edificios, de verticalidade ( ansia de Deus, de tocar o ceo ) e o afán pola luz. Así os muros perden a función de soporte e son reemprazados por vidireiras.

A Saint Chapelle en 3D

 • Os edificios máis representativos son relixiosos( a catedral por riba de todo, símbolo da cidade ), pero tamén civís: pazos, casas do concello, lonxas, hospitais, universidades …

 • Elementos de soporte:

 • Muros de pedra lixeiros e reemprazados por vidrieiras. Dan aos edificios unha imaxe de lixeireza, ademáis de facer que nos interiores reine a luz.

 • Os piares e columnas adelgazan.

 • Os contrafortes sepáranse dos muros e sobre eles se apoian os arcobotantes .

 • Elementos soportados:

 • Arco apuntados ou oxivais.

 • Bóveda de crucería, formada polo cruce de varios arcos apuntados e que descansan sobra finascolumnas, que transmiten o peso das cubertas aos arcobotantes e contrafortes.

 • Planta de cruz latina coa nave central moi elevada e coa cabeceira moi desenvolvida ( deambulatorio ) polo que o transepto nos sobresae tanto coma no Románico. Pode chegar a ter ata 5 naves ou máis.

elementos arquitectura gotico

arq relixiosa gotico

arq gotico cicivl