Arquivo do blog

GALERÍA PINTURA RENACEMENTO

GALERÍA ESCULTURA DO RENACEMENTO

GALERÍA ARQUITECTURA RENACEMENTO

3. ARQUITECTURA

GALERÍA ARQUITECTURA DO RENACEMENTO

GALERÍA ARQUITECTURA DO BARROCO

arquitectura ren barroco

 

RENACEMENTO

BARROCO

Caracteísticas xerais

Inspiración: Grecia e Roma clásicas:

Equilibrio e simetría . Liñas horizontais

Innovación, sobre a base da arquitectura renacentista

Elementos de soporte

Columnas clásicas

Columna salomónica

Elementos soportados

Arco de medio punto, bóveda e cúpula ( de Roma ). Tamén cubertas planas ( de Grecia

Cubertas abovedadas

Decoración

Medallóns, almofadado, fornelas en venera, grilandas, candelieri e grutesco ( seres fantásticos, vexetais e animais )

Entrantes e saintes: curvas e contracurvas, frontóns partidos,inestabilidade ( esferas, cilindros …)

Edificios

Relixiosos e pazos.

Relixiosos e pazos.

Arquitectos

Bruneleschi ( Florencia: catedral e palazzo Pitti )

Bramante: deseño da Basílica de San Pedro

Miguel Anxo: cúpula da basílica de San Pedro

Xoán de Herrera ( Mosteiro do Escorial )

 

Bernini, Borromini, Fernando de Casas

Galicia: Fdez. de Casas, Fdez. Sarela, Domingos de Andrade, Simón Rodríguez

arq renac barroco

San Pedro do Vaticano en 3d

(Preme na imaxe )

2. CARACTERÍSTICAS XERAIS

barroco vs renacemento

RENACEMENTO

BARROCO

 

Quattrocento ( S XV) : Italia / Cinquecento ( S XVI ): Europa

 

S XVII – 1ºs S XVIII

S XVII español: O Século de Ouro

 

Inspiración: arte da Grecia e Roma clásicas.

 

Abandono do clasicismo

 

Simetría – Equilibrio – Serenidade

 

Fantasía – Inestabilidade – Movemento

 

Liñas rectas – horizontalidade

Liñas curvas, contracurvas, diagonias ….

 

Composicións xeométricas

 

Comosicións abertas

 

Perspectiva lineal

 

Volume e profundidade

 

Luz clara e limpa

 

Efectos de luz coma o claroscuro

5. PINTURA

GALERÍA PINTURA DO RENACEMENTO

GALERÍA PINTURA DO BARROCO

pintura renacemento barroco

RENACEMENTO

BARROCO

Predominio do debuxo

Predominio da cor

Luz clara e limpa

Tenebrismo: xogos de luces e sombras

Búsqueda da perspectiva e do volume (da 3ª dimensión )

Dominio da perspectiva: volume e profundidade

Composicións xeométricas ( triangulares, p.ex.)

Asimetría e movemento ( p.ex: escorzo )

Retratos: idealismo

Naturalismo frente a idelaismo ( p.ex: fealdade, bodegóns, dramatismo…)

Aparición da natureza nos cadros

 

Temas: mitoloxía clásica, relixiosos

Temas: mitoloxía clásica, relixiosos, bodegóns, personaxes e esceas cotidianas …

Técnica: óleo

Técnica: óleo

Pintores:

Boticcelli ( S XV )

S XVI: Rafael, Leonardo da Vinci, Miguel Anxo, Tizianpo, Tintoretto, Veronés , O Greco, Durero…

Pintores: Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Murillo, Zurbarán, Ribera …

O Xuizo Final  , na Capela Sixtina ( Miguel Anxo )

A capela Sixtina en 3D

(Preme na imaxe )

(Preme na imaxe )

4. ESCULTURA

GALERÍA ESCULTURA DO RENACEMENTO

GALERÍA ESCULTURA BARROCO

escultura renacemento barroco

RENACEMENTO

BARROCO

As esculturas amosan serenidade e equilibrio

Expresividade dramatismo

( ideoloxía da Contrarreforma )

Idealismo

( como as esculturas clásicas gregas: beleza ideal )

Naturalismo: reflexo da realidade

Composicións xeométricas e simetría

Composicións abertas ( p.ex. Diagonias )

Con vulto redondo ( esculturas exentas )

Con vulto redondo

( esculturas exentas) 

Temas: relixiosos e tamén de inspiración clásica

(p.ex. Mitoloxía )

 Temas: relixiosos e tamén de inspiración clásica (p.ex. Mitoloxía )

Material: mármore e bronce. Madeira policromada

 Material: mármore e bronce. Madeira policromada

Escultores: Donatello ( David e Gattamelata ), Miguel Anxo ( David e Moisés, Pietá ), Ghiberti ( SXV: portada Paraiso de Florencia )

 

Escultores:

Bernini ( Apolo e Dafne, Éxtase de Santa Tareixa ), Gregorio Fernández

 

.

1. INFLUENCIAS

A  arte do S XVI é a expresión do movemento humanista do Renacemento , cunha volta ás raíces da Grecia e Roma clásicas: equilibrio, serenidade, simetría.

A arte do S XVII, o Barroco, abandona a serenidade do clásico na búsqueda da fantasía, da inestabilidade, da teatralidade e os contrastes.

A pesar disto, as dúas son correntes artrísticas que teñen unhas influencias comúns:

Humanismo, do cal pode ser exemplo claro a preocupación pola anatomía e proporcións humanas.

O home de Vitrubio ( Leonardo da Vinci )

– A Reforma protestante e a Contrarreforma católica, do cal é reflexo a relixiosidade que amosan as propostas artísticas.

A Piedade ( Gregorio Fernández )

A Piedade ( Gregorio Fernández )

A monarquía autoritaria do S XVI e a absolutista do S XVII, do cal poden ser claros exemplos os retratos dos monarcas ( Carlos I de Tizaiano ), as pinturas de grandes batallas ( A rendición de Breda de Velázquez ), ou os pazos ( o pazo de Versalles ).

Pazo de Versalles

O papel cada vez máis importante da burguesía.

3. RENACEMENTO E HUMANISMO

A escola de Atenas ( pintura de Rafael) amosa claramente o interés dos humanistas pola antigüedade clásica

A escola de Atenas ( pintura de Rafael) amosa claramente o interés dos humanistas pola antigüedade clásica ( Imaxe Wikipedia )

 

O Renacemento é un movemento cultural, artístico e científico que se iniciou na Italia do  S XV e se espallou por Europa no S XVI, baseado na nova visión que o Humanismo ten do home e do mundo:

  • Botan a mirada á antigüidade clásica: Grecia e Roma son tomadas coma modelo.

  • Cando falabamos de Grecia deciamos:

O home é a medida de todas as cousas “, decía o filósofo Protágoras na Grecia do S V a.C. Esta frase fainos ver a importancia do humanismo que está marcado a lume na cultura e civilizacións gregas e que vai chegar ata os nosos tempo. Os ideais de proporción, equilibrio, harmonía, beleza nacen aquí, na Hélade, hai máis de 2.500 anos. 

Si durante a Idade Media, Deus era o centro da vida, da arte, do pensamento ( teocentrismo ), no S XVI os humanistas poñen ao home coma “ medida de todas as cousas “ ( antropocentrismo ):

  • O invento da imprenta por Gütenberg ( a mediados do S XV  imprímese o primeiro libro, a Biblia ) facilitou a divulgación por toda Europa das ideas humanistas , a maioría das veces en linguas “vulgares” ( de procedencia latina: galego, castelán, catalán, francés, italiano, …)

  • O home achégase á natureza a través da experimentación e o sentido crítico, intentando comprendela e explicala: nace a ciencia moderna. Copérnico (1473-1543) formulou a teoría heliocéntrica: por primeira vez se establecía que era o Sol, e non a Terra, o centro do Universo. Esta teoría foi apoiada experimentalmente por Galileo (1564-1642) e as súas observacións co telescopio: a terra móvese arredor do Sol e non ao contraio; foi xuzgado pola Inquisición por isto e tivo que abxurar da súa teoría, ainda que despois do xuizo dixo: “ E sen embargo móvese “. Kepler (1571-1630) formulou as leis do movemento dos planetas arredor do Sol. Outro exemplo de ciencia moderna é o aragonés Miguel Servet, que destacou polo seus estudios sobre a circulación sanguínea.

  • e sen embargo se moveEntre Humanistas coma Lorenzo Valla, Nicolás Maquiavelo, Xoán Luis Vives ou Tomás Moro, destaca Erasmo de Rotterdam .     Quizáis se tivéramos que escoller a unha figura que representase o espírito humanismta e renacentista, esa sería Leonardo Da Vinci:  artista, inventor, matemático, científico, músico, enxenieiro …

Leonardo da Vinci (exemplo claro de humanista e renacentista) e o seu debuxo O home de Vitruvio ( o home coma “medida de todas as cousas “)

Leonardo da Vinci (exemplo claro de humanista e renacentista) e o seu debuxo O home de Vitruvio ( o home coma “medida de todas as cousas “)