Indicacións Iniciais

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO

CURSO  2019-20

Profesor: Xosé Fdez. Maneiro  – viaxeaitaca.com – xfmaneiro@gmail.com

Libro de texto: XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO – A. ALBERT MAS / SANTILLANA 978-74-698-225388

Unidade/Proxecto

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín. de consecución
1ª AVALIACIÓN
Organización política e territorial do Estado español. Organización política e territorial de España. B2.1.1. XHB2.1.1. 3
Os sectores económicos. Sectores de actividade económica.

Sectores económicos en Europa, en España e en Galicia.

Sistemas económicos do mundo.

Recursos naturais e actividades agrarias.

Pesca: tipos e problemática.

Sector industrial. Rexións industrializadas do mundo.

Actividades terciarias: transporte.

Actividades terciarias: comercio.

Turismo.

B2.2

B2.3

B2.4

B2.6

B2.7

B2.8

B2.9

B2.10

B2.11

XHB2.2.1

XHB2.3.1

XHB2.4.1

XHB2.6.1

XHB2.6.2

XHB2.6.3

XHB2.6.4

XHB2.7.1

XHB2.8.1

XHB2.9.1

XHB2.10.1

XHB2.11.1

XHB2.11.2

3

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

3

É posible outro xeito de vida? Os recursos naturais e o desenvolvemento sostible. Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. Desenvolvemento sustentable. B2.5 XHB2.5.1 3
2ª AVALIACIÓN
Un mundo en conflito: Globalización e Desigualdade. Causas do desenvolvemento desigual no mundo. Débeda externa.

Tensións mundiais e subdesenvolvemento. Solucións ao problema.

B2.12

B2.13

XHB2.12.1

XHB2.13.1

XHB2.13.2

3

2

3

Comúns a todos os proxectos de Historia Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

Fontes históricas.

Cambio e continuidade.

Tempo histórico.

Vocabulario histórico e artístico.

B3.1.

B3.2

B3.3

B3.4

B3.5

XHB3.1.1

XHB3.2.1

XHB3.3.1

XHB3.3.2

XHB3.4.1

XHB3.5.1

3

2

3

3

2

3

Liña do tempo. Concepto e datación Idade Moderna Idade Moderna: concepto e datación. B3.6 XHB3.6.1 3
Renacemento e Humanismo. Renacemento e Humanismo: alcance posterior.

Os conflitos europeos nos séculos XVI e XVII a través das políticas dos Austrias: reforma, contrarreforma e guerras de relixión; loita pola hexemonía e guerra dos Trinta Anos.

B3.7

B3.13

XHB3.7.1

XHB3.13.1

3

2

3ª AVALIACIÓN
O Estado Moderno Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas.

Monarquías modernas: unión dinástica de Castela e Aragón. Posición de Galicia

Os conflitos europeos nos séculos XVI e XVII a través das políticas dos Austrias: reforma, contrarreforma e guerras de relixión; loita pola hexemonía e guerra dos Trinta Anos.

B3.10

B3.11

B3.13

XHB3.10.1

XHB3.11.1

XHB3.13.1

3

2

2

As descubertas xeográficas.

 

Descubertas xeográficas: Castela e Portugal. Conquista e colonización de América. B3.12 XHB3.12.1 2
Arte. Renacentista e barroca. Arte renacentista e barroca.

Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII.

B3.8

B3.9

XHB3.8.1

XHB3.9.1

2

2

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Ao final de cada avaliación porase unha nota (sobre 10) coa suma destes tres apartados:

  Apartado Aspectos a ser avaliados % na nota final
1 Traballo individual.

 

·         Traballo de clase e, se é o caso, fóra de horario lectivo.

·         Traballos dixitais.

·         Boa actitude e comportamento. Intervencións, participación, interés e traballo diario na aula.

30%
2 Traballo en equipo. ·         En cada unidade imos ter un ou varios proxectos de traballo. Que serán elabrados de forma colectiva (en pequenos grupos)

·         Cada unidade rematará sempre coa elaboración dun proxecto final elaborado en equipo.

·         Boa actitude e comportamento. Intervencións, participación, interés e traballo diario na aula.

30%
3 Probas obxectivas ·         Unha proba obxectiva, alomenos, por unidade

·         Terán coma obxectivo amosar o nivel competencial do alumnado, sexa sen material ou con material de apoio.

40%

 

Para a superación da materia en cada unha das avaliacións será necesaria unha nota media de aprobado (5 sobre 10),media feita entre as notas de cada un dos apartados anteriores. Ao final da avaliación, non se farán medias con notas inferiores a 3 nalgún dos mencionados apartados.

Ao desenvolver contidos totalmente diferentes e non progresivos, para superar a materia en xuño a alumna ou alumno deberá ter as tres avaliacións cunha nota media de aprobado (5 sobre 10) As alumnas e alumnos, no caso de obter menos de 5 nalgunha das avaliacións, terán dereito a unha recuperación por avaliación, que deberá facerse preferentemente despois da mesma (para o cal se dará unha data límite) ou ao final de curso (xuño). Finalmente,se despois das recuperacións se ten unha nota media de 4 nunha das avaliacións e 5 ou máis nas outras dúas, poderá aprobar a materia.

De non superar a materia en xuño, a alumno deberá facer unha proba escrita na convocatoria extraordinaria de setembro. O mesmo día da proba deberá entregar un traballo de recuperación que previamente lle proporcionará o profesor; de non entregar este traballo completo, non superará a materia. A nota final será a media final da proba escrita (que contará un 60% sempre que supere o 3,5 sobre 10) e do traballo de recuperación entregado (que contará un 40%)

Para descargar/imprimir: Información Inicial Alumnado 3º ESO

A %d blogueros les gusta esto: