Como presentar un traballo

PARTES DO TRABALLO / INFORME

PORTADA: 1ª páxina

 • TÍTULO
  • Subtítulo (opcional), no que concretemos o tema que se presenta no título.
  • Aut@r / Autor@s
  • Curso, grupo e ano académico
  • Imaxe ilustrativa (opcional)

ÍNDICE.

 • Índice de todos os apartados (e subapartados se fose o caso) paxinado (indicando a páxina na que comeza cada capítulo)

INTRODUCIÓN.

 • Neste apartado podes presentar o tema, facendo un resume do mesmo e expoñendo os obxectivos do informe ou traballo.
 • Este capítulo pode levar un ou varios parágrafos, dependendo da extensión  do informe ou traballo.

CORPO DO INFORME OU TRABALLO.

 • Nesta parte desenvólvese o tema dividido en varias partes ou capítulos.
 • Cada unha destes apartados debe ter un título que resuma ou faga referencia á idea principal.
 • É recomendable acompañar o texto cos imaxes ilustrativas, datos ou gráficas, pequenos cadros de contido e/ou imaxes que complementen a información vertida no traballo ou informe.

CONCLUSIÓN.

 • Para finalizar o informe podes escribir un parágrafo no que …
  • … resumas o contido do informe / traballo
  • … ou expoñas a problemática  que se plantexa no tema
  • … ou solución á mesma
  • … ou unha proxección  de futuro sobre o tema.
  • … ou todo ao mesmo tempo.

APÉNDICES

 • Bibliografía utilizada (libros, revistas, páxinas web, vídeos …).
  • Os datos básicos que deben aparecer na bibliografía son: autor/a; título; editorial (e nome da revista se a información está extraida dunha delas); lugar; ano de publicación.
  • A bibliogarfía preséntase por orde alfabética do apelido dos autores/as. De aparecer varias obras do mesmo autor/a, estas ordearanse por data de publicación das mesmas, da máis antiga á máis recente. Exemplo:
   • Cunqueiro, Álvaro: Merlín e familia, Edit. Galaxia, Vigo, 1988
   • Somoza, Pedro: A fotografía como expresión; Revista Fotos e máis nº 25, Edit. Perbes, A Coruña, 2006
 • Fontes das imaxes utilizadas: Autor, Título ou nome da imaxe, páxina web, e licenza de uso. Exemplo:

NASA:  Apollo 11 Saturn V lifting off on July 16, 1969.jpg, http://www.apolloarchive.com, Licenza de dominio público.

 • Anexos: cadros de datos, documentos complementarios, gráficas … que qeuiramos presentar como complementos ou información adicional ao traballo. Os anexos deben numerarse (1,2,3…/ I, II, III, IV…) para poder facer refrencia a eles no informe/traballo.

RECOMENDACIÓNS XERAIS DE PRESENTACIÓN.

 • Utilizar tamaño DIN-A4 con fondo branco.
 • Tipo de letra:
  • Utilizar sempre o mesmo tipo de letra en todo o informe/traballo, sendo recomendable unha letra clara e lexible (tipo Times New Roman, Arial, Verdana…) a tamaño 12, coas marxes xustificadas.
  • Podemos destacar os títulos dos diferentes apartados cun tamaño de letra (14 grosa) e separación de liñas un pouco máis grande.
 • Tipo de arquivo: Independientemente do procesador de textos que se utilice na elaboración do traballo/informe, é recomendable presentar o informe ou traballo no formato pdf xa que non se perderá o formato de entrega nen tampouco de pode editar o contido, con que evitaremos perda ou cambios na información. De presentar o traballo impreso, debe ser só a unha cara.
 • Marxes mínimos: 2,5 cms para superior e inferior, 3 cms para dereita e esquerda.
 • Numerar as páxinas, excepto a portada e índice, na parte superior ou inferior dereita.
 • Poñer o título do informe/traballo no pé de páxina.
 • Organiza o texto en parágrafos, utilizando sangría ao comenzo de cada un deles (5 espazos cara á dereita)
 • Sempre facer ao final unha corrección ortográfica do texto!!:
A %d blogueros les gusta esto: