Indicacións iniciais

XEOGRAFÍA E HISTORIA –  4º ESO

CURSO  2018-19

Profesor: Xosé Fdez. Maneiro  – viaxeaitaca.com – xfmaneiro@gmail.com

Libro de texto: XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO – M.GARCIA SEBASTIAN / VICENS VIVES 978-84-682-36346

Unidades Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín. de consecución
COMÚN A TODAS AS UNIDADES – Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía.

– Cambio e continuidade.

– Tempo histórico.

– Vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea.

B10.1

B10.2

B10.3

B10.4

XHB10.1.1

XHB10.1.2

XHB10.1.3

XHB10.2.1

XHB10.2.2

XHB10.3.1

XHB10.4.1

3

3

3

3

3

2

3

1ª AVALIACIÓN
En que mundo vivimos -A Guerra Fría: xénese, características e bloques enfrontados

-Etapas da Guerra Fría e principais conflitos

– Estabilización do capitalismo e aillamento do bloque soviétivo.

*Evolución. O estado do benestar.

*A crise do petróleo.

-O mundo entre os S XX e XXI.

*Formas económicas e sociais do capitalismo.

*O colapso dos réximes soviéticos. Consecuencias.

*A Unión Europea.

-A globalización.

*Concepto e características.

*O papel da Revolución Tecnolóxica na globalización

*Consecuencias da globalización: relacións interrexionais e focos de conflito.

B6.4

B6.5.

B7.2.

B8.1.

B8.2.

B8.4.

B9.1.

B9.2.

B9.3.

XHB6.4.1.

XHB6.4.2.

XHB6.5.2. XHB7.1.1.

XHB7.1.2.

XHB7.2.1.

XHB8.1.1.

XHB8.1.2.

XHB8.2.1.

XHB8.4.1.

XHB9.1.1.

XHB9.1.2.

XHB9.2.1.

XHB9.3.1.

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

3

2

3

2

Do Imperialismo á descolonización. O exemplo de África.

 

-Concepto de imperialismo.

-Causas, desenvolvemento e consecuencias.

-A descolonización e o nacemento do Terceiro Mundo

 

B4.1.

B4.2.

B7.1.

 

XHB4.1.1.

XHB4.1.2.

XHB4.2.1.

XHB6.7.1.

 

4

2

4

3

 

Cara á España do s XXI. Evolución social, económica e política.

 

– II República e a Guerra Civil.

-O Franquismo

-A Transición. A Constitución de 1978 e o Estado das Autonomías

-A España actual

-Galicia no franquismo e na actualidade

B5.3.

B7.3.

B8.3.

XHB5.3.1.

XHB7.3.2.

XHB7.3.1.

XHB7.3.2.

XHB8.3.1.

XHB8.3.2.

XHB8.3.3.

3

3

3

2

3

3

2

2ª AVALIACIÓN
A caída do Antigo aéxime. Ilustración e revolucións liberais. -O Antigo Réxime: características. Do feudalismo ao absolutismo e ao parlamentarismo. Francia, Inglaterra, España e Galicia.

-A Ilustración.

-Arte e ciencia: a Revolución Científica.

-Bases ideolóxicas: liberalismo, nacionalismo, rexionalismo

-Bases sociais e conómicas.

-Consecuencias.

-Periodización e feitos principais. Europa e América.

*A revolución americana

*A Revolución Francesa..Napoleón.

*A Restauración.

*As ondas revolucionarias (1820-48)

* Os nacionalismos: unificacións de Italia e Alemaña

B1.1.

B1.2.

B1.3.

B2.1.

B2.2.

XHB1.1.1.

XHB1.1.2.

XHB1.2.1.

XHB1.3.1.

XHB1.3.2.

XHB2.1.1.

XHB2.1.2.

XHB2.2.1.

XHB2.2.2.

XHB2.2.3.

4

4

2

2

2

4

2

3

3

2

A revolución industrial. O movemento obreiro.

 

-Concepto e factores socio-económicos e ideolóxicos.

-Expansión: De Gran Bretaña ao resto de Europa.

-Consecuencias. O movemento obreiro.

-A ciencia no S XIX

B3.1.

B3.2.

B3.3.

B3.5.

XHB3.1.1.

XHB3.2.1.

XHB3.2.2.

XHB3.3.1..

XHB3.5.1.

4

3

2

3

3

3ª AVALIACIÓN
España e Galicia no s XIX

 

-O Antigo Réxime: características. Do feudalismo ao absolutismo e ao parlamentarismo.

– Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos principais. Restauración. Procesos unificadores e independentistas. O caso español

-España e Galicia. Éxito ou fracaso da rev. Industrial?

 

B1.1.

B2.2

B3.4.

 

XHB1.1.1.

XHB1.1.2.

XHB2.2.1

XHB2.2.2

XHB2.2.3

XHB3.4.1.

 

4

4

3

3

3

3

 

Da 1ª á II GM.: Guerra, crise e fascismo. -Causas e consecuencias da I Guerra Mundial.

-A Revolución Rusa: orixe, desenvolvemento e consecuencias.

-Do final da guerra ao Crack do 29.

-A depresión dos anos 30.

-Fascismo e nazismo.

-A URRSS e Stalin.

-Causas, desenvolvemento e consecuencias da Segunda Guerra Mundial

-O Holocausto

B4.3.

B4.4.

B4.5.

B5.1.

B5.2.

B6.1.

B6.2.

B6.3.

XHB4.3.1.

XHB4.3.2.

XHB4.3.3.

XHB4.4.1.

XHB4.5.1.

XHB4.5.2.

XHB5.1.1.

XHB5.1.2.

XHB5.1.3.

XHB5.2.1.

XHB6.1.1.

XHB6.2.1.

XHB6.2.2.

XHB6.2.3.

XHB6.3.1.

3

3

3

2

2

2

4

3

3

3

4

2

2

3

3

A Arte Contemporánea Arte e ciencia en Europa no século XVIII.

A arte no século XIX.

B1.3.

B4.5

B1.3.1

B1.3.2

B4.5.1

B4.5.2

2

2

3

2

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Ao final de cada avaliación porase unha nota (sobre 10) coa suma destes catro apartados:

  Apartado Aspectos a ser avaliados % na nota final
1 Traballo individual.

 

·         Traballo de clase e, se é o caso, fóra de horario lectivo.

·         Traballos dixitais.

·         Boa actitude e comportamento. Intervencións, participación, interés e traballo diario na aula.

30%
2 Traballo en equipo. ·         En cada unidade imos ter un ou varios proxectos de traballo. Que serán elabrados de forma colectiva (en pequenos grupos)

·         Cada unidade rematará sempre coa elaboración dun proxecto final elaborado en equipo.

·         Boa actitude e comportamento. Intervencións, participación, interés e traballo diario na aula.

30%
3 Probas obxectivas ·         Unha proba obxectiva, alomenos, por unidade

·         Terán coma obxectivo amosar o nivel competencial do alumnado, sexa sen material ou con material de apoio.

40%

 

Para a superación da materia en cada unha das avaliacións será necesaria unha nota media de aprobado (5 sobre 10),media feita entre as notas de cada un dos apartados anteriores. Ao final da avaliación, non se farán medias con notas inferiores a 3 nalgún dos mencionados apartados.

Ao desenvolver contidos totalmente diferentes e non progresivos, para superar a materia en xuño a alumna ou alumno deberá ter as tres avaliacións cunha nota media de aprobado (5 sobre 10) As alumnas e alumnos, no caso de obter menos de 5 nalgunha das avaliacións, terán dereito a unha recuperación por avaliación, que deberá facerse preferentemente despois da mesma (para o cal se dará unha data límite) ou ao final de curso (xuño). Finalmente,se despois das recuperacións se ten unha nota media de 4 nunha das avaliacións e 5 ou máis nas outras dúas, poderá aprobar a materia.

De non superar a materia en xuño, a alumno deberá facer unha proba escrita na convocatoria extraordinaria de setembro. O mesmo día da proba deberá entregar un traballo de recuperación que previamente lle proporcionará o profesor; de non entregar este traballo completo, non superará a materia. A nota final será a media final da proba escrita (que contará un 60% sempre que supere o 3,5 sobre 10) e do traballo de recuperación entregado (que contará un 40%)

Para descargar/imprimir: Información Inicial Alumnado 4º ESO

A %d blogueros les gusta esto: